Privacy Policy

Wie/Wat?

De Vereniging Toneelgroep Graficus (KvK nr. 40102171); hierna te noemen ´Graficus´, verwerkt persoonsgegevens van haar leden, personen die kaarten reserveren, personen en organisaties die voorstellingen boeken en personen die contact met Graficus zoeken via het contactformulier op www.toneelgroepgraficus.nl. Het gaat hier om (een aantal van) de volgende gegevens:

– Naam

– Adres

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Deze gegevens (of een aantal ervan) worden opgevraagd op het moment dat iemand lid wordt van Graficus, een kaartje reserveert via onze website, of een voorstelling boekt. Door het lidmaatschap aan te gaan, gaat men akkoord met het verwerken van deze gegevens.

De verwerkte/te verwerken persoonsgegevens zijn hierdoor uitsluitend afkomstig van de leden zélf.

Graficus publiceert foto’s van haar activiteiten op haar website en social media-accounts. Leden geven bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming voor het gebruik van hun beeltenis voor deze publicaties.

In sommige gevallen verzorgt Graficus zelf de kaartverkoop en reserveringen voor voorstellingen. Reserveringen voor voorstellingen kunnen dan via de website www.toneelgroepgraficus.nl gemaakt worden. Hiervoor verwerkt Graficus de naam en het e-mailadres van degenen die een reservering maken.

Bedrijven of particulieren kunnen een voorstelling van Graficus boeken. Hiervoor worden gegevens verzameld van de personen en bedrijven met wie Graficus contact heeft.

Waarom?

De genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor (leden)administratie, innen van contributie, verspreiding van noodzakelijke informatie, en communicatie tussen leden onderling. Deze gegevens zijn een minimum waarover Graficus moet kunnen beschikken om haar taakstelling te kunnen realiseren. De foto’s worden gebruikt voor zowel publiciteitsdoeleinden van de vereniging in het algemeen als een specifieke voorstelling in het bijzonder.

In geval van reserveringen van kaarten door niet-leden wordt het e-mailadres gevraagd om contact op te kunnen nemen met mensen die een reservering hebben in het geval van bijzonderheden omtrent de voorstelling/reservering, zoals bijvoorbeeld annulering.

De persoonsgegevens worden door Graficus op geen enkele wijze ter beschikking gesteld aan derden voor commercieel gebruik.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de lidmaatschap van de vereniging. In het verleden verwerkte persoonsgegevens zullen in de gearchiveerde administratie blijven bestaan voor de periode dat de desbetreffende persoon lid is geweest van Graficus.

De gegevens van niet-leden die een reservering of een boeking voor een voorstelling hebben gedaan bij Graficus, worden in beginsel vernietigd, tenzij de persoon in kwestie ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor het gebruik van contactinformatie om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige activiteiten van Graficus.

De gegevens van mensen die om een andere reden contact met Graficus hebben gezocht via ons online contactformulier worden vernietigd zodra de betreffende kwestie is afgehandeld.

(Mede-)gebruik persoonsgegevens

Een overzicht van de persoonsgegevens (excl. bankrekeninggegevens) wordt regelmatig onder de leden verspreidt. Hierdoor zijn leden onderling op de hoogte van elkaars gegevens. Aan leden wordt verzocht gegevens up-to-date te houden.

Graficus maakt gebruik van applicaties van derde partijen in de online communicatie. Dit zijn Google, WordPress, Facebook en Twitter. Google Analytics is ingericht conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Van deze derde partijen is hun privacyverklaring van toepassing.

Beheer

De bestuursleden van Graficus zorgen voor een zorgvuldige bescherming van de gegevens die zijn opgeslagen op hun privé-computers. Daartoe behoort in ieder geval gebruik van een actuele virusscanner en firewall.

Mocht er door een calamiteit persoonsgegevens worden gedeeld met of verstrekt aan derden, dan is het bestuur verplicht de eigenaar van de betrokken persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Rechten leden

Leden kunnen te allen tijde inzage verkrijgen in eigen gegevens, deze gegevens corrigeren of gegevens laten verwijderen. Een (voormalig) lid kan ieder moment verzoeken een foto met zijn of haar beeltenis te verwijderen van de door Graficus beheerde online kanalen.

In voorkomende gevallen volstaat een e-mailbericht aan het secretariaat.

Rechten klanten

Niet-leden die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van activiteiten van Graficus en daarvoor toestemming hebben gegeven kunnen te allen tijde inzage verkrijgen in eigen gegevens, deze gegevens corrigeren of gegevens laten verwijderen.

Tot slot

Graficus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Zij heeft de verplichting leden hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Apeldoorn, mei 2019